Zlínská liga PS 2005

Autor: Jiří Požár (jpozar@tajmac-zps.cz), Téma: Zlínská liga požárního sportu, Zdroj: Jiří Požár
Vydáno dne 27. 05. 2005 (3854 přečtení)
Pravidla ZLPS pro rok 2005 a seznam soutěží zařazených do ZLPS. Materiál schválený na schůzce ZLPS dne 29.4.2005 ve Zlíně - Kostelci.

1.  Souteže zařazené do seriálu Zlínské ligy PS 

Datum

Čas 

Místo 
28.5.2005 

14:00 

 Šarovy
29.5.2005 

14:00 

 Racková
12.6.2005 

14:00 

 Horní Lhota
19.6.2005 

13:00 

 Sazovice
3.7.2005 

14:00 

 Fryšták
24.7.2005 

13:30 

 Vlachova Lhota
30.7.2005 

14:00 

 Bylnice
6.8.2005 

14:00 

 Lhota
13.8.2005 

14:00 

 Bratřejov
21.8.2005 

14:00 

 Vrbětice
28.8.2005 

14:00 

 Hostišová
4.9.2005  

9:00 

 Brumov


2. Pravidla společné pro všechny soutěže

 1. Na pořadatelskou schůzku může vyslat každý pořadatel a každý tým, účastnící se ZLPS po jednom zástupci. V řídící komisi ZLPS bude mít:
  • každý pořadatel po jednom zástupci
  • každé družstvo, které se v minulém ročníku zúčastnilo alespoň 50% soutěží zařazených v ZLPS po jednom zástupci
 2. O zařazení soutěží do ZLPS rozhodují pouze zástupci jednotlivých týmů dle výše uvedené druhé odrážky.
 3. Každý pořadatel zaplatí vklad do soutěžního seriálu ve výši 500,- Kč. Tento vklad je nutno zaplatit na jarní schůzce pořadatelů před začátkem ZLPS.
 4. Na pozvánce na pohárovou soutěž musí být z druhé strany natištěna sportovní pravidla ZLPS, platná pro rok 2005 a bodové hodnocení soutěže.
 5. Výměna zraněného soutěžícího - pouze jeden v družstvu, nahlášeno před začátkem soutěže.
 6. Body do celkového pořadí ZLPS obdrží pouze družstva ZL okresu.
 7. Každé družstvo ZL okresu, které se zúčastní jakékoliv soutěže zařazené do ZLPS je automaticky zařazeno mezi soutěžící ZLPS.
 8. Každý pořadatel je povinen zaslat výsledkovou listinu ze soutěže na e-mailovou adresu: jpozar@seznam.cz nebo jpozar@tajmac-zps.cz  nebo na poštovní adresu OSH Zlín, Přílucká 213, 760 01 Zlín, a to tak, aby výsledky byly doručeny nejpozději do první středy, následující po termínu konání soutěže (z důvodu zpracování výsledků a  dodržení ustanovení bodu 9.).
 9. Každý pořadatel je povinen na soutěži vyvěsit průběžnou výsledkovou listinu ZLPS. Tato výsledková listina, pravidla a další podrobnosti budou zvěřejňovány na internetových adresách: www.oshzlin.cz a www.firesport.cz.
 10. Do celkového hodnocení se započítávají všechny výsledky družstva dosažené na soutěžích, zařazených do ZLPS.
 11. V celkovém hodnocení při rovnosti dosažených bodů rozhoduje větší počet lepších umístění (součet prvních pořadí, příp. druhých, třetích apod.). V případě, že tyto součty jsou taktéž shodné, rozhoduje součet dosažených časů ze soutěží absolvovaných všemi družstvy, mezi kterými se rozhoduje.
 12. Hlavního rozhodčího na soutěž deleguje pořadatel. Kvalifikace rozhodčího PS se nepožaduje, rozhodčí musí být proškolen pro rozhodování soutěží ZLPS a musí být uveden na aktuálním zveřejněném seznamu rozhodčích ZLPS.
 13. Rozhodnutí o kontrole nářadí pro požární útok je plně v kompetenci rozhodčího soutěže.
 14. Bodování jednotlivých umístění v soutěži:

Pořadí 

Body muži 

Body ženy 

1. 

20 

10 

2. 

17 

3. 

15 

4. 

13 

5. 

11 

6. 

10 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

dále 

nedokončený pokus 


 

3. Sportovní pravidla ZLPS

 1. Sportovní soutěže zařazené do ZLPS se řídí pravidly pro provedení požárního útoku dle Směrnice hasičských soutěží mimo výjimek, uvedených níže.
 2. Čas pokusu musí být měřen el. časomírou s přesností min. na 2 desetinná místa (0,01 sec.). Pokud nebude zajištěna odpovídající časomíra nebo dojde k její poruše a čas bude měřen klasickými stopkami, nebudou výsledky soutěže započítány do ZLPS. Totéž platí při poruše časomíry, pokud nebude zprovozněna nebo nahrazena jinou odpovídající časomírou do 60 minut od zjištění závady.
  Je možno použít časomíru s hlídáním startovní čáry fotobuňkou, ale při použití této časomíry musí být startováno startovní pistolí - výstřelem.
 3. Na všech soutěžích jsou povoleny tzv. \"úzké\" hadice (min. plošná míra B=100 mm, C=65 mm).
 4. Počet hadic dopravního vedení (hadice \"B\") v kategorii mužů se určuje dle podmínek pořadatele (může být prováděn útok na 2 B).
 5. Nástřiková čára je nedotknutelná, tj. soutěžící ji nesmí překročit ani se jí dotýkat jak před nástřikem terčů, tak i při nástřiku.
 6. Savice musí být sešroubované - dodržení Směrnice hasičských soutěží pro PÚ.
 7. Motorové stříkačky pro požární útok mohou být upraveny dle pravidel Extraligy:
  • Přenosná požární stříkačka s funkčními klouby a klapkou schváleného typu
  • Ovládání plynu mechanické na směšovacím zařízení nebo na místě vyrobeném výrobcem
  • Kombinace motorů a čerpadel není možná !!!
  • Výfukové potrubí musí procházet vývěvou a musí vyúsťovat na původním místě vyrobeném výrobcem
 8. Motorová stříkačka je nastartována před startem PÚ.
 9. Sací koš musí mít funkční klapku, ovládanou z venkovní strany koše a musí mít původní krycí mřížku nebo krycí mřížku s velikostí oka max. 25 mm2.
 10. Rozdělovač použitý pro požární útok může být libovolného schváleného typu se středním hrdlem B.
 11. Podložka pod savice se může používat pouze hladká, rovná, bez výřezů o maximální tloušťce 10 mm.
 12. Hadice B, která je napojována na stroj, může být \"vyskládána\" i přes rám stroje. Půlspojka hadice se nesmí dotýkat hrdla stroje dle pravidla m).
 13. Půlspojky hadic se nesmějí dotýkat, mezi zuby půlspojek musí být prostor na proložení archu papíru (nesmějí být zasunuty dovnitř spojovacího otvoru ani se nesmí zuby překrývat). Stejné pravidlo platí při přípravě koše k závitu savice.
 14. Základna pro PÚ musí mít výšku 10 cm, savice se před začátkem PÚ nesmějí dotýkat země.
 15. Pro dodržení bezpečnosti závodníků je nutno umístit kolem základny pro PÚ koberce (zajistí pořadatel) do vzdálenosti cca 1 m od základny, na straně u kádě až po vzdálenější konec kádě. Při pořádání soutěže na asfaltovém nebo betonovém povrchu není nutno koberce zajišťovat. Družstvo si může dát na káď vlastní ochranu na savice (např. patník).
 16. Maximální délka proudnice musí odpovídat Směrnici hasičských soutěží.
 17. Oblečení soutěžících musí odpovídat Směrnici hasičských soutěží.

Tento materiál byl projednán a schválen na jarní schůzce pořadatelů a řídící komise dne 29.4.2005 ve Zlíně - Kostelci

Jiří Požár